INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Верска настава и грађанско васпитање у школама у Србији

ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  У ШКОЛАМА У СРБИЈИ
 
У Институту за педагошка истраживања спроведено је више теоријских и емпиријских истраживања која се односе на концептуализацију, програмирање и реализацију наставних предмета верска настава и грађанско васпитање у основним и средњим школама у Србији у периоду од 2001. до 2011. године.
 
1.  Мишљења и ставови према религијском образовању у школи
Испитивање ставова родитеља према увођењу религијског образовања у државне основне и средње школе урађено је са  родитељима ученика из Београда (већинско становништво православне вероисповести), Суботице (већинско становништво католичке вероисповести) и Новог Пазара (већинско становништво муслиманске вероисповести). 
 
Извори
Јоксимовић, С., Максић, С., Петровић, А., Јањетовић, Д., Јевтић, О. (2002). Религијско образовање у нашим школама. У  Аврамовић, З., & Максић, С. (ур.), Изазови демократије и школа (стр. 81-102). Београд: Институт за педагошка истраживања. Детаљније
Јањетовић, Д., Јоксимовић, С., Максић, С., Петровић, А., Јевтић, О. (2002). Конфесионална припадност родитеља и њихови ставови према религијском образовању. У 8. научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, резимеи Београд, 7-8. фебруар 2002. (стр. 19). Београд: Институт за психологију, Лабораторија за експерименталну психологију; Филозофски факултет. 
 
2. Мишљења и ставови према образовању за демократију у школи
Сачињен је преглед облика и анализиран начин остваривања демократског васпитања у европским земљама и у нашој земљи.
Извори
Максић, С. (2002). Допринос школе формирању активног и информисаног грађанина. У  Аврамовић, З., Максић, С. (ур.), Изазови демократије и школа (стр. 49-64). Београд: Институт за педагошка истраживања. Детаљније
Јоксимовић, С., С. Шевкушић и Д. Јањетовић (2002). Демократска клима у школи и васпитање за демократију. У Аврамовић, З., и Максић, С. (ур.), Изазови демократије и школа (стр. 39-48). Београд: Институт за педагошка истраживања. 
Јоксимовић, С., Максић, С. (2005): Образовање младих за демократију и живот у грађанском друштву. У 7. научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса „Демократија кроз образовање у Србији и региону“, резимеи, Београд, 12-13. децембар 2005. (стр. 19). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Јоксимовић, С., Максић, С. (2006). Образовање за демократију у школском контексту. Педагогија,  61(4), 441-452. 
 
3. Мишљења о реализацији верске наставе и грађанског васпитања у основним и средњим школама у Србији
Истраживање о начину реализације, ефектима и проблемима у реализацији обавезних изборних предмета верске наставе и грађанског васпитања изведено је после прве године и то са родитељима чија су деца похађала верску наставу или грађанско васпитање у првом разреду основне школе и са ученицима првог разреда средње школе, који су похађали верску наставу или грађанско васпитање. Узорком су обухваћени родитељи ученика из 12 основних и ученици из 10 средњих школа у Београду и околини и другим градовима и селима у Војводини, централној, западној и јужној Србији. 
 
Извори
Јоксимовић, С. (ур.) (2003). Верска настава и грађанско васпитање у школама  у Србији. Београд: Институт за педагошка истраживања. Детаљније
Максић, С., Стојиљковић, С. (2003). Мишљења родитеља о наставним садржајима и реализацији верске наставе и грађанског васпитања у основној школи. У 5. научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса „Знање и курикулум“, Резимеи, Београд, 12. децембар 2003. (стр. 28). Београд: Институт за педагошка истраживања. 
Јоксимовић, С., Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2004). Прилог евалуацији предмета Верска настава и Грађанско васпитање. У Милановић-Наход, С., & Шарановић-Божановић, Н. (ур.), Знање и постигнуће (стр. 203-223). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Ševkušić, S., Maksić, S., Joksimović, S. (2005). In-service training for teachers of religious education in Serbia. In  International Conference Lifelong learning in the Balkans, A historical context and current trends, Belgrade, July 1-3, 2005 (pp.37-38). Belgrade: Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy; Thessaloniki: The Balkan Society for Pedagogy and Education.
 
4. Евалуација реализације верске наставе
На иницијативу Министарства вера Републике Србије, сарадници Института за педагошка истраживања 2009. године реализовали су пројекат евалуације верске наставе православног катихизиса. Узорком је било обухваћено 979 ученика и 170 наставника верске наставе из 10 основних и 13 средњих школа у Београду. Основни циљ евалуације био је да се процени степен остварености циљева и квалитет реализације верске наставе.
 
Извори
Гашић-Павишић, С., Шевкушић, С. (ур.) (2011). Верска настава у београдским школама. Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Педагошко-катихетски институт и Институт за педагошка истраживања. Детаљније
 
IV Развијање програма Пројекат Грађанин
Сарадници Института учествовали су и у пројектима других институција које су радиле на проучавању и конципирању грађанског васпитања за основну школу. 
 
Извори
Павловић, Б., Максић, С., Ђуричић, Н. (ур.) (2004). Прва година Пројекта Грађанин у Србији. Београд: Грађанске иницијативе.
Максић, С.,  Спасеновић, В. (2005). Учешће младих у решавању проблема заједнице. У Јоксимовић, С. (ур.): Васпитање младих за демократију (стр. 150-166). Београд: Институт за педагошка истраживања.