INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

TIMSS 2015 у Србији

TIMSS2015 naslovna1TIMSS 2015 у Србији
Милица Марушић Јаблановић, Николета Гутвајн, Ивана Јакшић (ур.)
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2017. 
Цена: 
            

 

Монографија TIMSS 2015 у Србији представља изузетно богат и значајан извор емпиријских налаза и података о квалитету и успешности образовног система у Србији, као и о факторима који утичу на успех ученика основне школе у области математике и природних наука. У радовима које садржи ова монографија урађена је продубљена, теоријски и методолошки темељно заснована секундарна анализа резултата које су ученици  из  Србије  постигли у циклусу  TIMSS 2015, испитиване су сложене међузависности контекстуалних фактора које ова студија обухвата и на основу тога, дате су препоруке за унапређивање квалитета образовања у првом циклусу образовања у Србији.

проф. др Слободанка Гашић-Павишић

Посебну вредност публикације представља то што структура садржаја свих радова подразумева да се на основу презентованих резултата, њихове анализе и интерпретације укаже на потребе мењања постојеће праксе, али и на правце у којима може да се трага за решењима. То значи да она не обезбеђује само увид у тренутно стање, него омогућава да се сагледају могућности унапређивања постојеће праксе. Веродостојности и оправданости наведених предлога посебно доприноси присуство критичког односа према добијеним резултатима, првенствено с обзиром на особености наставног програма и контекста у коме се он реализује у Србији, и у складу с тим, опрез приликом извођења закључака.

Проф. др Наташа Матовић

Публикација TIMSS 2015 у Србији представља вредан допринос педагошкој теорији, али и образовној политици и пракси. Разумевање контекста у коме се одвијају настава и учење и сагледавање чинилаца који утичу на постигнућа ученика предуслов је успешног планирања промена и унапређивања квалитета образовања. Налази истраживања, посебно оних која су рађена на репрезентативном националном узорку и уз примену стриктних методолошких процедура, не смеју се заобићи приликом креирања будућих образовних политика. Заснивање образовне политике на истраживањима (доказима) може да информише доносиоце одлука у образовању у различитим фазама осмишљавања образовних промена, што је услов за ефективно, ефикасно и одговорно вођење образовне политике, а тиме и за унапређивање образовне праксе. Управо радови садржани у овој публикацији могу и треба да се искористе у ту сврху.

Проф. др Вера Спасеновић


Овде можете преузети КЊИГУ.

Кад научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, истраживањима и наставној пракси

Кад научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, истраживањима и наставној пракси

Шездесет година Института за педагошка истраживања (1959-2019)

Шездесет година Института за педагошка истраживања (1959-2019)

LEADERSHIP IN EDUCATION

LEADERSHIP IN EDUCATION

Идентитет неуспешног ученика

Идентитет неуспешног ученика

Настава и учење у процесима модерниѕације Србије

Настава и учење у процесима модерниѕације Србије

Лексичко-симантичке особености у делима српсих писаца и настава српског језика и књижевности

Лексичко-симантичке особености у делима српсих писаца и настава српског језика и књижевности

Стара тема пред изазовима савременог доба

Стара тема пред изазовима савременог доба

Унапређивање квалитета и доступност образовања у Србији

Унапређивање квалитета и доступност образовања у Србији

Истраживање у школи

Истраживање у школи

Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих

Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих

Развој истраживачке праксе у школи

Развој истраживачке праксе у школи

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима

Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Импликације за образовну праксу, II део

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Импликације за образовну праксу, II део

Специфичне сметње у развоју

Специфичне сметње у развоју

ТИМСС 2015 у Србији

ТИМСС 2015 у Србији

Challenges and Perspectives of Inclusive Education

Challenges and Perspectives of Inclusive Education

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

Неуспех у школској клупи

Неуспех у школској клупи

Квалитативна истраживања у педагогији

Квалитативна истраживања у педагогији

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Породица у системском окружењу

Породица у системском окружењу

Mobility and emigration of professionals: Personal and social gains and losses

Mobility and emigration of professionals: Personal and social gains and losses

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Верска настава и грађанско васпитање у Србији

Верска настава и грађанско васпитање у Србији

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Музички таленат и успешност

Музички таленат и успешност

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Послушношћу до знања

Послушношћу до знања

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Верска настава

Верска настава

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Изазови демократије и школа

Изазови демократије и школа

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Даровито дете у школи

Даровито дете у школи

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред