INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Ucenje Snezana Mirkov 1Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење
  
Снежана Мирков
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2013.
Цена: 1000 дин 
            

 

 

 

У монографији Снежане Мирков „УЧЕЊЕ – ЗАШТО И КАКО: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење” разматрани су приступи у теоријском и емпиријском проучавању чинилаца који делују на процес и ефекте учења. Ови приступи су међусобно повезани и омогућавају да се из различитих перспектива сагледају актуелни проблеми образовања у савременом друштву. Истраживање проблема везаних за учење резултирало је обухватном анализом и критичким преиспитивањем импликација различитих приступа у проучавању чинилаца који делују на учење. Ауторка инсистира на активној и динамичкој улози појединца у процесу учења. Полазно становиште односи се на то да је смисао образовања у оспособљавању ученика за самостално учење током живота. Учење је схваћено као конструктиван процес и указано је на потребу истраживања способности ученика да регулишу своје учење и обучености наставника да створе погодне услове за учење, у којима ће ученик желети да учи и сам одређује сопствене потребе у учењу. Допринос овог рада огледа се у повезивању теоријских схватања и налаза емпиријских истраживања са испитивањем могућности унапређивања процеса учења и наставе. Тумачење теоријских поставки и навођење истраживачких налаза који потврђују, оповргавају или допуњују теоријске поставке пружа читаоцу могућност да сагледа директне импликације теоријских и емпиријских приступа за процес наставе и учења. Текст се састоји од девет поглавља: Улога учења и знања у савременом друштву; Психолошко-педагошка схватања о знању и настави; Конструктивистичка схватања о учењу; Схватања ученика о учењу и знању; Циљеви учења; Стратегије учења; Приступи учењу – односи између мотива/циљева и стратегија учења; Регулација у учењу и Теорија самодетерминације: другачији поглед на циљеве и регулацију у учењу.

Кад научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, истраживањима и наставној пракси

Кад научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, истраживањима и наставној пракси

Шездесет година Института за педагошка истраживања (1959-2019)

Шездесет година Института за педагошка истраживања (1959-2019)

LEADERSHIP IN EDUCATION

LEADERSHIP IN EDUCATION

Идентитет неуспешног ученика

Идентитет неуспешног ученика

Настава и учење у процесима модерниѕације Србије

Настава и учење у процесима модерниѕације Србије

Лексичко-симантичке особености у делима српсих писаца и настава српског језика и књижевности

Лексичко-симантичке особености у делима српсих писаца и настава српског језика и књижевности

Стара тема пред изазовима савременог доба

Стара тема пред изазовима савременог доба

Унапређивање квалитета и доступност образовања у Србији

Унапређивање квалитета и доступност образовања у Србији

Истраживање у школи

Истраживање у школи

Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих

Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих

Развој истраживачке праксе у школи

Развој истраживачке праксе у школи

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима

Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Импликације за образовну праксу, II део

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Импликације за образовну праксу, II део

Специфичне сметње у развоју

Специфичне сметње у развоју

ТИМСС 2015 у Србији

ТИМСС 2015 у Србији

Challenges and Perspectives of Inclusive Education

Challenges and Perspectives of Inclusive Education

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

Неуспех у школској клупи

Неуспех у школској клупи

Квалитативна истраживања у педагогији

Квалитативна истраживања у педагогији

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Породица у системском окружењу

Породица у системском окружењу

Mobility and emigration of professionals: Personal and social gains and losses

Mobility and emigration of professionals: Personal and social gains and losses

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Верска настава и грађанско васпитање у Србији

Верска настава и грађанско васпитање у Србији

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Музички таленат и успешност

Музички таленат и успешност

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Послушношћу до знања

Послушношћу до знања

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Верска настава

Верска настава

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Изазови демократије и школа

Изазови демократије и школа

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Даровито дете у школи

Даровито дете у школи

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред