INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

E Lazarevic Nove uloge za novo dobaНове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе 
  
Емилија Лазаревић, Јелена Стевановић, Дејан Станковић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2015. 


 

 

 

Монографију Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе чини десет научноистраживачких радова који имају заједнички именитељ –унапређење квалитета образовне праксе: (1) Показатељи стручног усавршавања наставника српског језика и књижевности;  (2) Заједница наставничког јаства: метафора за разумевање професионалног идентитета наставника; (3) Улоге универзитетских наставника у развоју функционалних  знања студената и у њиховој професионалној едукацији; (4) Иновативни рад наставника у Србији: Подстицаји и препреке на примеру приступа Тролист, (5) Учење засновано на искусту: Изазов за савремену школу; (6) Учење из перспективе ученика: Синтеза емпиријских налаза; (7) Унапређивање наставе у основној школи: Перспективе ученика; (8) Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији; (9) Нова схватања лидерства у образовању и (10) Друштво и реформе: Образовне политике и политике идентитета. Радови објављени у овој монографији представљају допринос проучавању проблематике образовне праксе, будући да се са различитих аспеката разматрају улоге наставника, ученика, родитеља и лидера у овом процесу, али и улоге шире друштвене заједнице.
Сва разматрана питања чине веома важне сегменте за редефинисање и унапређивање васпитнообразовне праксе, као и за креирање услова у којима ће сви школски ресурси бити у функцији учења. Представљени резултати истраживања, утемељени на сагледавању различитих перспектива о поменутим проблемима, отварају простор за даљу анализу, дискусију и критичко промишљање о новим улогама свих актера васпитнообразовног процеса. Такође, значајан допринос ове монографије огледа се у чињеници да практичари могу у њој пронаћи низ подстицајних идеја за унапређивање сопствене праксе, те критичко промишљање о релевантним димензијама професионалног развоја у контексту „друштва које учи”.
Кад научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, истраживањима и наставној пракси

Кад научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, истраживањима и наставној пракси

Шездесет година Института за педагошка истраживања (1959-2019)

Шездесет година Института за педагошка истраживања (1959-2019)

LEADERSHIP IN EDUCATION

LEADERSHIP IN EDUCATION

Идентитет неуспешног ученика

Идентитет неуспешног ученика

Настава и учење у процесима модерниѕације Србије

Настава и учење у процесима модерниѕације Србије

Лексичко-симантичке особености у делима српсих писаца и настава српског језика и књижевности

Лексичко-симантичке особености у делима српсих писаца и настава српског језика и књижевности

Стара тема пред изазовима савременог доба

Стара тема пред изазовима савременог доба

Унапређивање квалитета и доступност образовања у Србији

Унапређивање квалитета и доступност образовања у Србији

Истраживање у школи

Истраживање у школи

Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих

Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих

Развој истраживачке праксе у школи

Развој истраживачке праксе у школи

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима

Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Импликације за образовну праксу, II део

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Импликације за образовну праксу, II део

Специфичне сметње у развоју

Специфичне сметње у развоју

ТИМСС 2015 у Србији

ТИМСС 2015 у Србији

Challenges and Perspectives of Inclusive Education

Challenges and Perspectives of Inclusive Education

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

Неуспех у школској клупи

Неуспех у школској клупи

Квалитативна истраживања у педагогији

Квалитативна истраживања у педагогији

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Породица у системском окружењу

Породица у системском окружењу

Mobility and emigration of professionals: Personal and social gains and losses

Mobility and emigration of professionals: Personal and social gains and losses

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Верска настава и грађанско васпитање у Србији

Верска настава и грађанско васпитање у Србији

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Музички таленат и успешност

Музички таленат и успешност

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Послушношћу до знања

Послушношћу до знања

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Верска настава

Верска настава

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Изазови демократије и школа

Изазови демократије и школа

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Даровито дете у школи

Даровито дете у школи

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред