Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Даровито дете у школи

smaksic knjigaДаровито дете у школи
  
Славица Максић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 1998. 
Цена: - 
             

Књига је посвећена проучавању образовних могућности за даровите ученике које би подржале њихов развој. У ове ове сврхе разматрају се теме: природа даровитости и њено мерење, облици и методе васпитно-образовног рада са даровитим ученицима, вредновање и процењивање образовне подршке за даровите, однос јавног мњења према даровитости и однос наше средине према даровитима и њиховом образовању.  Резултати истраживања указују да наши наставници, ученици и њихови родитељи описују даровитост преко способности, учења, постигнућа, мотивације и креативности. Најјачу подршку посебној образовној понуди за даровите ученике дају наставници, а најмању ученици. Код даровитих ученика предност се даје подстицању стваралашке оријентације, а код осталих развоју радне оријентације у школи. Испитивање ефеката релевантних карактеристика наставника, ученика и њихових родитеља на исказана мишљења открива да је најзначајније њихово лично искуство са даровитостошћу и посебном образовном подршком за даровите. У завршном поглављу предложено је редефинисање проблема образовања и васпитања даровитих ученика у подстицање способности, талената и креативности ученика. 
Напомена: Књига је под истим називом објављена поново (2007) у издању Завода за уџбенике.