Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Увaжaвaњe рaзличитoсти у функциjи пoзитивнoг рaзвoja дeцe и млaдих

uvazavanjerazlicitostiУвaжaвaњe рaзличитoсти у функциjи пoзитивнoг рaзвoja дeцe и млaдих 
  
Рајка Ђевић, Николета Гутвајн 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2018. 
Цена:

 

 

Монографија је корисна, занимљива, иновативна, информативна и добро структурирана. Одабрани проблем разматран је са становишта савремених теоријских схватања, али је и емпиријски детаљно истраживан.

Проф. др Слободанка Гашић-Павишић (из рецензије)

Теоријске расправе и налази емпиријских истраживања које нуди ова публикација доприносе бољем разумевању претпоставки успешног остваривања инклузивног образовања, али и начина на које је могуће деловати у правцу обезбеђивања квалитетније подршке развоју позитивних потенцијала детета.

Проф. др Вера Спасеновић (из рецензије)

Монографија садржи обухватан, систематичан критички преглед теоријских разматрања и истраживања у области инклузивног образовања. Писана је јасним и разумљивим језиком.

Проф. др Вера Радовић (из рецензије) Књигу можете преузети ОВДЕ.